O Laboratorio

Unha iniciativa transformadora que, de xeito colaborativo e multidisciplinar, traballa xunto ás comunidades locais por impulsar unha transición cara á sustentabilidade medioambiental e aumentar a resiliencia na xestión territorial dos montes do Barbanza.

O Laboratorio Ecosocial do Barbanza traballa para impulsar unha transición cara á sustentabilidade medioambiental e aumentar a resiliencia na xestión territorial dos montes do Barbanza. Actuando desde 2020 nesta rexión  que sofre incendios forestais con frecuencia, o proxecto eríxese como un bastión na loita pola xestión sustentable, fundamentado en metodoloxías científicas sólidas e cun enfoque de colaboración e compromiso comunitario.

Tomando o traballo previo do Laboratorio Ecosocial do Barbanza dos últimos catro anos como punto de partida, a proposta do Laboratorio foi seleccionada pola convocatoria de axudas para o fomento da bioeconomía forestal da Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), recibendo un impulso de 2 millóns de euros para a xestión sustentable do territorio. 

Forman parte do proxecto a Fundación RIA, a Plataforma pola Defensa do Monte, a Universidade de Santiago de Compostela (a través do CISPAC e os grupos de investigación Histagra e Uxafores), a Universidad Pablo de Olavide, o Concello de Rianxo e a Fundación Montescola.

A importancia do proxecto radica no seu potencial para cambiar o paradigma da xestión forestal no Barbanza, fomentando a biodiversidade, a economía circular e a creación de emprego verde. 

Ao combinar ciencia, compromiso comunitario e unha visión de xestión sustentable do territorio, o Laboratorio aspira a ser o catalizador para unha transformación resiliente e sustentable na península do Barbanza.

As accións do proxecto buscan promover a diversificación de usos dos montes, recuperando áreas degradadas e potenciando a súa productividade para xerar valor engadido mediante a obtención e transformación de materias primas, contribuíndo así á prevención de incendios. Optimizarase a xestión, aproveitamento e transformación de recursos maderables e non maderables, fomentando a creación de valor, oportunidades de emprego e fortalecendo o vínculo entre sociedade e territorio mediante accións de formación, voluntariado e educación. Estes obxectivos organízanse ao redor de sete liñas de acción, que están coordinadas polas distintas entidades socias do proxecto:

Avaliación da sustentabilidade e comunidade enerxética

Acción 1 | Universidade de Santiago de Compostela e Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

O proceso de transición cara a modelos de xestión multifuncional dos montes veciñais precisa da existencia de instrumentos de avaliación das accións que poidan ser utilizados polas comunidades para a toma de decisións informadas. O Laboratorio formula un modelo de avaliación participativo no que as comunidades están presentes, xunto aos equipos das universidades, na recollida de información e no tratamiento dos resultados, mediante a posta en marcha de procesos participativos. 

Proceso participativo de avaliación

Incremento do valor engadido ao territorio

Accións 2 e 3 | Plataforma pola Defensa do Monte

Estas liñas de acción teñen como obxectivo poñer en produción espazos infrautilizados ou en estado de abandono, mediante a eliminación de especies invasoras, a introducción de gando, a realización de plantacións diversas e o reforzo de infraestruturas de protección contra incendios. A continuación, promoverase o aproveitamento e transformación de materias primas en produtos valorizados mediante o fomento da innovación, a creación de emprego e a formación.

Posta en produción
Loita contra a propagación de especies invasoras, rehabilitación de solos, gandería rexenerativa, plantacións diversificadas

Aproveitamento de materias primas
Obtención de madeira de calidade, recollida de froitos, extracción de resina, produción de mel, recolección de cogomelos

Transformación de materias primas 
Serrado de madeira para táboas; elaboración, envasado e certificación de produtos alimentarios; compostaxe

Circularidade e biodiversidade

Acción 4 | Universidade de Santiago de Compostela

A través da rehabilitación de solos e o fomento da biodiversidade nos montes comunais, esta liña de acción busca fortalecer a súa capacidade de captura de carbono e promover a saúde e resiliencia dos ecosistemas. Durante estes dous anos, o proxecto traballará na mellora da fertilidade dos solos mediante enmendas basadas en residuos e subproductos, así como no estudo do seu potencial para a comercialización de créditos de carbono mediante unha xestión forestal mellorada.

Captura de carbono e rehabilitación de solos

Innovación comunitaria

Acción 5 | Fundación Montescola

O proxecto profundizará na súa integración nas dinámicas sociais locais, implicando directamente ás comunidades participantes. Mediante programas de formación, voluntariado e educación ambiental, o Laboratorio buscará capacitar e empoderar ás comunidades, implicalas na xestión activa do territorio, e sentar as bases para unha maior conciencia ambiental ligada ao territorio por parte dos máis novos.

Formación, voluntariado e traballo en rede

Comunicación e gobernanza

Accións 6 e 7 | Fundación RIA

Transversalmente, a acción de divulgación e comunicación do proxecto traballará por sensibilizar e mobilizar á comunidade local e ao resto da ciudadanía para entender, valorar e participar activamente no desenvolvemento e a implementación dunha bioeconomía sustentable e resiliente. Do mesmo xeito, garantizarase a gobernanza efectiva do proxecto, coordinando as accións e facilitando a colaboración entre todos os actores e partes interesadas.

Divulgación, coordinación e seguimento