Plataforma de contratación

O Laboratorio Ecosocial do Barbanza contempla a contratación de diferentes perfís profesionais por parte das entidades socias do proxecto, como gandeiros, tractoristas ou persoal para atransformación de produtos alimentarios, así como a subcontratación de numerosos paquetes de servicios forestais, como rozas, podas ou plantacións. Esta plataforma de contratación facilita e fomenta a información pública, a transparencia e a concurrencia competitiva, permitindo aos diferentes candidatos presentar as súas ofertas aos postos ou traballos anunciados.

Estas contratacións son posibles grazas ao apoio da Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

Superficie de 44,24 ha  | Rianxo | Entidade contratante: Plataforma pola Defensa do Monte
Presuposto máximo de 46.250€ (IVE 21% non incluído) | Plazo de execución: 3 meses

Os traballos teñen como obxectivo, entre outros, a eliminación de especies invasoras como a Acacia ou Mimosa, e as non desexadas, como Eucalipto, co obxectivo de tratar de erradicalas na zona de actuación; preparar o terreo para repoboar con especies de frondosas autóctonas ou consolidalas (segundo sexa o caso) que, ademais de potenciar a biodiversidade e mellorar aspectos paisaxísticos, servirán de punto de apoio aos medios de extinción en caso de incendio forestal.

Para máis información sobre os traballos incluídos neste lote de licitación e o modelo de presentación de propostas, consulta a oferta de licitación.

Envía a túa proposta a info@barbanzaecosocial.org ata o 7 de xuño inclusive 

Entidade contratante: Universidade de Santiago de Compostela, grupo UXAFORES
Presuposto máximo de 22.750 € (IVE non incluído) | Prazo de execución: 10 meses

As tarefas conlevarán a selección de parcelas e a toma de mostras para coñecer o estado de fertilidade inicial. En parcelas forestais situadas a distinta altitude, con distintas especies forestais, distinta idade, distintos tipos de xestión, incendiadas en diferentes perídos. En parcelas sometidas a distintas actuacións (introdución de gando, eliminación de acacias, eliminación de eucaliptos) tomaranse mostras de solos e mediranse a altura e o diámetro das árbores. Instalarase un ensaio de campo nunha zona degradada, na que se poderán probar distintos tratamentos.

Para máis información sobre os traballos incluídos neste servizo e a documentación a presentar para concurrir ao proceso de contratación, consulta a oferta.

Envía a túa proposta a esperanza.alvarez@usc.es ata o 26 de maio inclusive 

Entidade contratante: Universidade de Santiago de Compostela, grupo UXAFORES
Presuposto máximo de 22.750 € (IVE non incluído) | Prazo de execución: 10 meses

Os traballos contemplan a recollida de residuos forestais (corteza de piñeiro, cinza de biomasa, serrín, restos de desbroce), agrícolas (esterco de cabra), alimentarios (cuncha de mexillón), así como algas, para elaborar enmendas de solos. Elaboraranse enmendas de residuos a pequena escala ata ter varias que se poidan aplicar aos solos de maneira fácil. Esas mezclas serán enviadas ao laboratorio para analizar e a partir de aí seleccionaranse dúas que se elaborarán a gran escala para aplicar nun ensaio de campo. Trituraranse restos de desbroce de montes para ter unha terceira enmenda. Elaboraranse a gran escala as dúas mezclas de residuos seleccionadas para aplicar no campo.

Para máis información sobre os traballos incluídos neste servizo e a documentación a presentar para concurrir ao proceso de contratación, consulta a oferta.

Envía a túa proposta a esperanza.alvarez@usc.es ata o 26 de maio inclusive 

Superficie de 20.65 ha | Rianxo | Entidade contratante: Plataforma pola Defensa do Monte
Presuposto máximo de 43.914€ (IVE 21% non incluído) | Plazo de execución: 3 meses

Os traballos consistirán na eliminación de especies invasoras, principalmente acacia, así como outras non desexadas na área de actuación, como o eucalipto, xunto con roza de matogueira, e traballos de poda e consolidación do rexenerado de frondosas autóctonas que se poida atopar na área de actuación, para mellorar a súa competencia co resto de biomasa, buscando unha mellora do impacto paisaxístico onde sexa posible.

Para máis información sobre os traballos incluídos neste lote de licitación e o modelo de presentación de propostas, consulta a oferta de licitación.

Oferta de emprego para dous operarios/as a xornada completa

Contrato temporal | Xornada completa | Entidade contratante: Plataforma pola Defensa do Monte
Retribución bruta mensual de 1.700 € | Duración entre maio 2024 e 31 de dicembro 2025

Traballos a realizar: recolección de cultivos, cultivo en invernadoiro, traballos con maquinaria forestal, preparación e transformación de alimentos, movemiento de produtos –incluíndo asistencias a xornadas de degustación e técnicas–, corta de madeira con maquinaria, traballos vinculados con procesos de compostaxe, e outras tarefas que sexan competencia do posto que se xeren no desenvolvemento do proxecto. 

Para este posto requírese experiencia en traballos vinculados coa produción e cultivos de alimentos en invernadoiros e monte, así como ter o curso de manipulador de alimentos, o curso aplicador de produtos fitosanitarios e estar en posesión de carné de conducir clase B. 

Consulta as características das ofertas e os detalles do procedemento de solicitude na oferta de emprego do Laboratorio Ecosocial do Barbanza.

Oferta de emprego para tractorista a xornada completa

Contrato temporal | Xornada completa | Entidad contratante: Plataforma pola Defensa do Monte
Retribución bruta mensual de 1.800 € | Duración entre 1 de abril 2024 e 31 de decembro 2025

Traballos a realizar: roza con rozadoira de cadeas, así como nas beiras de pistas e estradas, tanto con rozadoira arrastrada como de brazo; mantemento e limpeza do tractor; mantemento e limpeza das instalacións, e outras tarefas que sexan competencia do posto que se xeren no desenvolvemento do proxecto. 

Para este posto requírese experiencia no traballo con tractores forestais, apeiros e rozadoira de cadeas, rozadoira de brazo e coñecementos básicos de mecánica e estar en posesión de carné de conducir clase B. Consulta as características das ofertas e os detalles do procedemento de solicitude na oferta de emprego do Laboratorio Ecosocial do Barbanza.Para este posto requírese experiencia

Oferta de emprego para gandeiro/a a xornada completa

Contrato temporal | Xornada completa | Entidad contratante: Plataforma pola Defensa do Monte
Retribución bruta mensual de 1.700 € | Duración entre 1 de abril 2024 e 31 de decembro 2025

Traballos a realizar: manexo de rabaño caprino, mantemento de peches fixos, instalación de peches móbiles, roza e podas para instalación e mantemento dos peches, control do censo da explotación, movemiento e marcaxe de animais, e outras tarefas que sexan competencia do posto que se xeren no desenvolvemento do proxecto. 

Para este posto requírese experiencia previa no manexo de gando caprino e estar en posesión de carné de conducir clase B. Consulta as características das ofertas e os detalles do procedemento de solicitude na oferta de emprego do Laboratorio Ecosocial do Barbanza.

Oferta de emprego para gandeiro/a a media xornada

Contrato temporal | Media xornada | Entidad contratante: Plataforma pola Defensa do Monte
Retribución bruta mensual de 850 € | Duración entre 1 de abril 2024 e 31 de decembro 2025

Traballos a realizar: manexo de rabaño caprino, mantemento de peches fixos, instalación de peches móbiles, roza e podas para instalación e mantemento dos peches, control do censo da explotación, movemiento e marcaxe de animais, e outras tarefas que sexan competencia do posto que se xeren no desenvolvemento do proxecto. 

Para este posto requírese experiencia previa no manexo de gando caprino e estar en posesión de carné de conducir clase B. Consulta as características das ofertas e os detalles do procedemento de solicitude na oferta de emprego do Laboratorio Ecosocial do Barbanza.

Oferta de emprego para enxeñeiro/a de montes

Contrato temporal | Xornada completa | Entidad contratante: Plataforma pola Defensa do Monte Retribución bruta mensual de 2.100 € | Desde contratación ata o 31 de decembro 2025

Traballos a realizar: elaboración do plan de ordenación dos montes de Rianxo; dirección de obra dos traballos silvícolas que se desenvolvan durante a execución do proxecto; velar polo cumprimento das normas de seguridade e saúde no traballo; coordinación das persoas gandeiras; apoio técnico aos propietarios onde se leven a cabo actividades dentro do proxecto; realizar e supervisar as planificacións e as avaliacións, así como determinar o material a empregar e outras tarefas que sexan competencia do posto que se xeren no desenvolvemento do proxecto.

Para este posto requírese titulación de enxeñeiro/a de montes, máster universitario en enxeñaría de montes ou titulación equivalente, tres anos de experiencia previa en traballos técnicos vinculados coa xestión de montes, acreditar o curso básico de prevención de riscos laborais e o nivel cualificado de manipulación de produtos fitosanitarios, así como estar en posesión de carné de conducir clase B. Consulta as características da oferta e os detalles do procedemento de solicitude na oferta de emprego do Laboratorio Ecosocial do Barbanza.

Mostraxe de parcelas e elaboración de mesturas de residuos 1

Subcontratación | Entidade contratante: Universidade de Santiago de Compostela
Importe de 22.750 € + IVA | Duración de 10 meses | Entre 1 de abril 2024 e 31 de decembro 2025

Traballos a realizar: mostraxe de solos en parcelas forestais de distintas características para coñecer o seu estado inicial; elección de parcelas sometidas a distintas actuacións, unha segunda toma de mostras de solos e medición de árbores na zona; elaboración de mesturas de residuos, elección de zonas para un ensaio de campo con enmendas de solo e instalación do mesmo. 

O orzamento presentado para concurrir a esta subcontratación debe incluír o material, persoal necesario para o asesoramento, maquinaria e instalacións necesarias para a consecución dos traballos; así como as dietas de kilometraxe para os desprazamentos entre as parcelas, as instalacións onde se elaboren as mesturas e o Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela. Para máis información, poden enviar as súas consultas a info@barbanzaecosocial.org.

Mostraxe de parcelas e elaboración de mesturas de residuos 2

Subcontratación | Entidade contratante: Universidade de Santiago de Compostela
Importe de 22.750 € + IVA | Duración de 10 meses | Entre 1 de abril 2024 e 31 de decembro 2025

Traballos a realizar: mostraxe de solos en parcelas forestais de distintas características para coñecer o seu estado inicial; elección de parcelas sometidas a distintas actuacións e selección de residuos para a elaboración de enmendas de solos; elaboración destas mesturas de residuos, elección de zonas para un ensaio de campo con enmendas de solo e instalación do mesmo. 

O orzamento presentado para concurrir a esta subcontratación debe incluír o material, persoal necesario para o asesoramento, maquinaria e instalacións necesarias para a consecución dos traballos; así como as dietas de kilometraxe para os desprazamentos entre as parcelas, as instalacións onde se elaboren as mesturas e o Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela. Para máis información, poden enviar as súas consultas a info@barbanzaecosocial.org.